Osakeantiehdot

Tuottoa – Uusi sijoitustuote kaikille – Tuottoa.fi

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

OPR-Vakuus Oy:n yhtiökokous päätti 28.11.2014 valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Hallitus on 1.12.2014 päättänyt suunnatusta osakeannista seuraavasti
Osakkeet
Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 10 000 kpl yhtiön uusia C-sarjan osakkeita. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Merkintähinta
Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 1 000 euroa / osake. Merkintähinnan määrittelemisellä ei käytännössä ole merkitystä koska osakkeen oikeudet määräytyvät suhteessa merkintähintaan. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi.
Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen
Osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.
Merkintöjen tekeminen ja maksu
Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.1.2015 – 31.5.2018 internetissä osoitteessa www.tuottoa.fi. Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle omat henkilötietonsa sekä oman pankkitilinumeronsa. Osakemerkintä on sitova, eikä merkitsijä voi sitä muuttaa tai peruuttaa. Yhtiön hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus keskeyttää merkintäaika tai halutessa pidentää sitä.
Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.
Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
Uudet C-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien.
Sijoituksen päättäminen
Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitusten määrä OPR-Vakuus Oy:n etuoikeutettuihin osakkeisiin (osakesarjoista riippumatta) on EUR 100 000 tai tätä alempi, sitoutuu OPR-Vakuus Oy lunastamaan ja maksamaan sijoitukset 14pv kuluessa.
Mikäli em. summa on yli EUR 100 000, sitoutuu OPR-Vakuus Oy lunastamaan ja maksamaan sijoitukset tahdilla EUR 100 000/14pv. OPR-Vakuus sitoutuu kuitenkin hoitamaan kaikki velvoitteensa Sijoittajalle 90pv kuluessa lunastusvaatimuksesta, sijoituksen kokonaissummasta riippumatta.
Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.
OPR-VAKUUS OY

HALLITUS